+48 501 045 785 zarzad@3wk.pl

Statut

STATUT FUNDACJI

TRZECI WYMIAR KULTURY

ROZDZIAŁ I
[ Postanowienia ogólne ]

§ 1

 1. FUNDACJA Trzeci Wymiar Kultury (zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez spółkę B2N sp. z o.o. zwaną w treści Statutu „Fundatorem”) w dniu 25 maja 2016r. aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Iwona Szabelska Artur Strzępek Spółka Cywilna znajdującej się w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 152 lok.6 (repetytorium nr 5913/16).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tj. Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu.

§ 2

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

 1. Siedziba Fundacji mieścić się będzie w Łodzi.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do fundacji czy stowarzyszeń.

ROZDZIAŁ II
[ Cele i zasady działania Fundacji ]

§ 5

Fundacja jest instytucją non profit, działającą na rzecz pożytku publicznego, która nie działa dla osiągnięcia zysku.

§ 6

Celami Fundacji są:

1) wspieranie i upowszechnianie tradycji i kultury polskiej;

2) upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem świadomości w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych;

3) budowanie edukacji kulturalnej oraz zwiększenie zainteresowania kulturą i sztuką;

4) propagowanie edukacji kulturalnej i polskiej kultury z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji;

5) promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego;

6) upowszechnianie sztuki;

7) rozwój nauki i edukacji, oświaty i wychowania w szacunku do tradycji narodowej;

8) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej na płaszczyźnie tradycji i kultury;

9) edukacja artystyczna;

10) integracja wszelkich środowisk artystycznych;

11) realizowanie

12) znoszenie barier społecznych;

13) aktywowanie osób należących do grup wykluczonych społecznie;

14) wspieranie młodych talentów;

15) wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie kompetencji kulturowych;

16) wspieranie inicjatyw związanych z regionem;

17) budowanie więzi społecznych;

18) inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu budowanie kapitału społecznego;

19) inicjowanie i wspieranie edukacji społecznej w zakresie wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań technicznych;

20) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim;

21) propagowanie bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii, w szczególności z Internetu;

22) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) prowadzenie akcji informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;

2) budowanie świadomości kulturalnej obywateli;

3) budowanie świadomości społecznej obywateli;

4) działalność wydawniczą;

5) działalność badawczo-rozwojową, w tym przeprowadzanie badań podstawowych, przemysłowych i rozwojowych;

6) badanie rynku i opinii publicznej w tym przeprowadzanie ankiet, testów i innych;

7) produkcje audiowizualne, w tym filmów, programów, audycji radiowych i telewizyjnych;

8) dystrybucję filmów, programów, audycji radiowych i telewizyjnych;

9) produkcję i dystrybucję gier komputerowych;

10) produkcję i dystrybucję oprogramowania;

11) organizowanie akcji promocyjnych młodych talentów;

12) aktywowanie społeczne osób wykluczonych ze względu na wiek, stan zdrowia; pochodzenie;

13) organizowanie konferencji, spotkań, publikacji, działań promocyjnych i informacyjnych, wydawnictw, kampanii informacyjnych i społecznych;

14) współpracę z wszelkimi instytucjami, podmiotami, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji; współpraca może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;

15) organizowanie programów edukacyjnych instytucjom edukacyjnym oraz pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji;

16) organizowanie zbiórek publicznych;

17) szeroko rozumiane doradztwo;

18) uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących realizację celów zbieżnych z celami Fundacji;

19) organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji;

20) organizowanie i prowadzenie badań naukowych;

21) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających obywateli w zakresie działań związanych z korzystaniem z nowoczesnych rozwiązań technicznych;

22) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;

23) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;

24) organizowanie recitali;

25) wystawianie spektakli;

26) organizowanie koncertów;

27) współtworzenie projektów z zakresu sztuki;

28) podejmowanie wszelkich innych działań umożliwiających zgodną z prawem realizację celów fundacji.

§ 8

W Fundacji nie są dopuszczalne następujące czynności:

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zm.);

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ III
[ Majątek i dochody Fundacji ]

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą ze świadczeń Fundatora.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić także z:

1) darowizn, spadków i zapisów;

2) subwencji, dotacji, grantów osób prawnych, osób fizycznych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy, w szczególności od jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, funduszy Unii Europejskiej;

3) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz praw majątkowych Fundacji;

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

5. Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów statutowych oraz wynagrodzeń członków Zarządu i pracowników Fundacji.

§ 12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

§13

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających - w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
[ Organy Fundacji ]

§ 14

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundatorów;

2) Zarząd Fundacji;

§ 15

Do kompetencji Fundatora, poza innymi wymienionymi w Statucie, należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundatorów, w tym jej Przewodniczącego;

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu;

3) udzielanie absolutorium członkom Rady Fundatorów i Zarządu Fundacji;

4) ustanowienie regulaminu Rady Fundatorów i Zarządu Fundacji, a także zmiany tych regulaminów;

5) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz zawieranie z nimi umów;

6) ustalanie zasad wynagradzana i zatrudniania pracowników Fundacji;

7) wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

8) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji;

9) zmiana Statutu Fundacji;

[ Rada Fundatorów ]

§ 16

1. Rada Fundatorów powoływana jest przez Fundatora.

2. Rada Fundatorów może się składać z 1-5 członków, w tym Przewodniczącego. Fundator może być Przewodniczącym Rady Fundacji.

3. Rada Fundatorów może wybrać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

4. W skład Rady Fundatorów wchodzi Fundator oraz inni członkowie powołani przez Fundatora.

§ 17

 1. Kadencja Rady Fundatorów trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Fundatorów wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Fundatorów dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Fundatorów wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Fundatorów.
 2. Mandat członka Rady Fundatorów wygasa także z dniem odwołania członka Rady, złożenia jego pisemnej rezygnacji lub jego śmierci.
 3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach odwołanie członka Rady Fundatorów może nastąpić w wyniku uchwały jednogłośnie podjętej przez pozostałych członków Rady, z pominięciem trybu opisanego w §15 pkt 1. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundatorów.

§ 18

 1. Rada Fundatorów sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. Do kompetencji Rady Fundatorów należy między innymi:

  1) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji;

  2) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;

  3) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;

  4) powoływanie zespołów do spraw audytów wewnętrznych w Fundacji;

  5) dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowych;

  6) nadzór nad pracą Zarządu Fundacji;

  7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;

  8) określanie planów i kierunków działalności statutowej Fundacji;

  9) podejmowanie decyzji o wysokości kwoty przeznaczonej na działalność statutową Fundacji;

  10) reprezentowanie Fundacji, obok Zarządu Fundacji;

  11) wykonywanie kompetencji Fundatora określonych w §15 Statutu, jeżeli Fundator oświadczy na piśmie, że nie skorzysta w konkretnym przypadku z tych uprawnień.

 2. W celu wykonywania swoich kompetencji, członkowie Rady Fundatorów są uprawnieni do zapoznawania się z dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień.
 3. Członkowie Rady Fundatorów nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 4. Przewodniczący Rady Fundatorów kieruje pracami Rady, reprezentuje Radę oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.

§ 19

 1. Posiedzenia Rady Fundatorów zwołuje Przewodniczący, z tym że pierwsze posiedzenie nowej kadencji powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 iesięcy po powołaniu Rady Fundatorów nowej kadencji.
 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Fundacji i osób trzecich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.
 3. Do obowiązków Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, należy zwoływanie posiedzeń Rady Fundatorów, podpisywanie korespondencji w imieniu Rady oraz inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji postanowieniami Statutu lub uchwałami Rady.
 4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Fundacji lub - za zgodą wszystkich członków Rady – poza siedzibą Fundacji.
 5. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Fundatorów na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Rady lub Zarząd Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady (a w razie jego nieobecności – na ręce Wiceprzewodniczącego) i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.
 6. Jeżeli Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) nie zwoła posiedzenia Rady we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
 7. Posiedzenia Rady Fundatorów zwoływane są za pomocą zawiadomień, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane w dniu w którym przekazywane jest zawiadomienie. Zawiadomienia wysyła się faksem, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres i numery telekomunikacyjne wskazane Przewodniczącemu Rady przez jej członków. Jeżeli członek Rady nie przekazał Fundacji adresu dla doręczeń, wszelkie zawiadomienia dla takiego członka Rady dokonywane są na adres Fundacji i są skuteczne.
 8. Posiedzenie Rady Fundatorów jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Rady Fundatorów.
 9. Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
 10. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu. Mogą w nich także uczestniczyć inne zaproszone osoby – udział tych osób w posiedzeniach Rady ma jedynie charakter doradczy.
 11. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
 12. Rada Fundatorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 13. Rada Fundatorów może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady otrzymali projekt uchwały.

[ Zarząd Fundacji ]

§ 20

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani w trybie określonym § 15 pkt 2, względnie § 18 ust. 1 pkt 12 Statutu.
 3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Mandaty członków Zarządu Fundacji wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Fundacji. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa także z dniem odwołania członka Zarządu, złożenia rezygnacji lub jego śmierci.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie, w tym mogą pozostawać w stosunku pracy.
 5. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 21

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Fundatorów lub Fundatora.
 2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

  1) kierowanie oraz podejmowanie decyzji dotyczących bieżącej działalności Fundacji i realizowanie jej celów statutowych;

  2) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;

  3) przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;

  4) przygotowywanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;

  5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

  6) podejmowanie decyzji w zakresie tworzenia, przekształcania lub znoszenia jednostek organizacyjnych Fundacji, w tym organów doradczych i honorowych Fundacji;

  7) ustalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Biura Fundacji;

  8) podejmowanie decyzji o utworzeniu Biura Fundacji;

 3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji. Oświadczenia woli związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych poniżej 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) składa samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu Fundacji. W wypadku oświadczeń woli związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych powyżej kwoty 5.000 zł Prezes Fundacji musi uzyskać zgodę Rady Fundatorów lub Fundatora.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do Fundacji.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub – za zgodą wszystkich członków Zarządu – poza jej siedzibą.
 2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał. Prezes ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Zarządu lub Radę Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 tygodni od dnia złożenia wniosku.
 4. Jeżeli Prezes nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
 5. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu a także zakres, sposób sporządzania i tryb przyjmowania protokołów z posiedzeń Zarządu może określać Regulamin Zarządu.
 6. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 2 członków Zarządu a wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu Fundacji.
 7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
 8. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.
 10. Przed podjęciem uchwały Zarząd ma obowiązek porozumienia się z Radą Fundatorów, która wyraża swoją opinię w formie pisemnej.

ROZDZIAŁ V
[ Ambasadorowie Fundacji]

§ 23

 1. Ambasadorowie Fundacji powoływani są w celu reklamowania i promowania działalności Fundacji spośród osób ze środowisk związanych z kulturą i sztuką, polityką, sportem, biznesem i uniwersyteckich.
 2. Reklamowanie i promowanie działalności Fundacji obejmuje w szczególności uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach promocyjnych, spotkaniach, konferencjach, imprezach, udzielanie wypowiedzi dla mediów, wypowiedzi na portalach społecznościowych, udzielanie zgody na wykorzystanie wizerunku, produkcję audycji, programów, filmów, teledysków oraz inne działania służące realizacji celów Fundacji.
 3. Ambasadorowie Fundacji swoim autorytetem przyczyniają się do zwiększenia zakresu oddziaływania Fundacji.
 4. Ambasadorowie Fundacji mogą doradzać Zarządowi, Radzie Fundatorów lub Fundatorowi.

§ 24

Ambasadorowie Fundacji nie odpowiadają w żaden sposób za działalność Fundacji, w tym za zobowiązania finansowe Fundacji.

§ 25

Ambasadorowie Fundacji za pełnienie swojej funkcji nie pobierają od Fundacji wynagrodzenia.

§ 26

W podejmowaniu działań określonych w §23 na rzecz Fundacji, Ambasadorowie Fundacji obowiązani są do współdziałania i konsultacji z organami Fundacji lub Fundatorem.

§ 27

 1. Ambasadorowie Fundacji są powoływani i odwoływani przez Prezesa Zarządu Fundacji.
 2. Fundacja może powołać nieograniczoną ilość Ambasadorów Fundacji.
 3. Ambasadorowie Fundacji powoływani są na czas nieograniczony. Mogą być odwołani w każdym czasie na wniosek członka Zarządu, członka Rady Fundatorów lub Fundatora. Ambasador Fundacji może również samodzielnie wystąpić z wnioskiem o odwołanie go z pełnionej funkcji.
 4. Uchwała o powołaniu lub odwołaniu Ambasadora Fundacji zapada zwykłą większością głosów członków Zarządu i Rady Fundatorów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
[ Zmiana celu, Statutu Fundacji, sprawozdawczość ]

§ 28

 1. Fundacja może dokonać zmiany Statutu. Zmiana Statutu Fundacji może dotyczyć również celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
 2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
 3. Zmiana Statutu dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez właściwy sąd.

§ 29

 1. Coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji Zarząd przekłada Radzie Fundatorów do zatwierdzenia w terminie do 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 2. Rada Fundatorów zatwierdza sprawozdanie z działalności Fundacji oraz podejmuje decyzję co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty - w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 3. Fundacja składa corocznie Ministrowi właściwemu do spraw kultury sprawozdanie ze swej działalności.
 4. Sprawozdanie powinno być przez Fundację udostępnione do wiadomości publicznej, w tym może zostać opublikowane na stronach internetowych Fundacji.

   

 

ROZDZIAŁ VII
[Połączenie z inną fundacją, przystąpienie do innych podmiotów]

§ 30

 

 1. W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator, przy czym połączenie może być następstwem zarówno fuzji, jak i inkorporacji.
 4. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe lub przedstawicielstwa oraz wchodzić w skład stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji.

 

ROZDZIAŁ VIII
[ Likwidacja Fundacji ]

§ 31

 1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator. Rada Fundatorów może w tym zakresie złożyć wniosek do Fundatora, względnie wyrazić opinię w tej sprawie. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać także określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele non profit.
 2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji, którego członkowie stają się Likwidatorami.
 3. O ile z przepisów niniejszego Statutu nie wynika co innego do Likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Zarządu.
 4. Do zadań Likwidatorów należy w szczególności:

  1) złożenie wniosku o otwarcie likwidacji;

  2) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji;

  3) ściągnięcie wierzytelności Fundacji i zaspokojenie roszczeń jej wierzycieli;

  4) rozdysponowanie pozostałego majątku Fundacji;

  5) złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

 5. Środki majątkowe Fundacji po jej likwidacji zostaną przeznaczone na realizację celów Fundacji, w tym mogą zostać przeznaczone na rzecz innej fundacji, stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego realizujących cele zbieżne z celami Fundacji.

  ROZDZIAŁ IX
  [ Postanowienia końcowe ]

  § 32

  Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.