+48 501 045 785 zarzad@3wk.pl

Likwidacja Fundacji

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 5/2019 Fundatora , z dnia 19.12.2018 roku, dotyczącej likwidacji Fundacji Trzeci Wymiar Kultury z siedzibą w Łodzi KRS 0000627362, oraz postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS sygn. akt : LD.XX NS-REJ.KRS/986/19/911 z dnia 25.03.2019 roku, wszczęta została likwidacja Fundacji Trzeci Wymiar Kultury z siedzibą w Łodzi.

Adres do korespondencji: Rąbień 95-070, ul. Dynamiczna 29.

Likwidatorem fundacji został ustanowiony Witold Gałązka.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do fundacji w terminie do 30.05.2019 r. na powyżej podany adres korespondencyjny Fundacji.

Kontakt : Witold Gałązka, Tel; +48 501 045 785 E-mail: zarzad@3wk.pl.